Kamu Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Kamu Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
320 0 | |kamu

Tüm kamu ve özel işyerleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına alınması ile birlikte birçok düzenleyici yönetmelik yayımlanmış ve ilgili mevzuatlarla işyerlerinin sağlaması gereken iş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili çeşitli zorunluluklar getirildiği daha önce konu edilmiştir. Bu zorunluluklardan en önemlilerinden biri çalışanların eğitimleridir. Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları 28648 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilmiştir. Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan kamu dâhil tüm işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.

kamuda isg eğitimi

Kamu kurumları, işçi-memur veya işyerinin tehlike sınıfının ayrımı olmaksızın tüm çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimini aldırmak ile yükümlüdür. İSG eğitimi özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

Kamu kurumlarının çalışanlarına sunduğu eğitimin temel beklentisi, yetişkin bireylere uygun içerikle güvenlik kültürü anlayışını benimsetecek bir yaklaşım olmalıdır.

 • Eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılmamalıdır ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayıldığı unutulmamalıdır.
 • Çalışanların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilerek teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenmelidir.
 • Eğitimler, çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını amaçlamalıdır.
 • Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılmalı; değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek, ihtiyaç duyulması halinde, eğitim programında veya eğiticilerde değişiklik yapılmalı veya eğitim tekrarlanmalıdır.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanların işe başlatılamayacakları hususuna dikkat edilmelidir.
 • Ayrıca, geçici iş ilişkisi kurulan işverenin, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlaması gerektiği unutulmamalıdır.

kamuda isg eğitimi

Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tehlike sınıfına göre süre olarak değişmektedir.

Kurumlar çalışanlarına, az tehlikeli sınıfta 3 yılda en az bir defa ve en az 8 saat, tehlikeli sınıfta 2 yılda en az bir defa ve en az 12 saat, çok tehlikeli sınıfta ise 1 yılda en az 1 defa ve en az 16 saat iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vermek zorundadır. Bu eğitimlerin 1 saat ve katları şeklinde farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebileceği Yönetmelik ile hüküm altına alınmıştır.

kamuda isg eğitimi

Çalışanlara verilecek İSG eğitimleri aşağıdaki konu başlıklarını içermelidir.

İSG Eğitimleri;

 • İşyerinde görevli İSG profesyonelleri,
 • ÇSGB tarafından yetkilendirilen eğitim kurumları ve OSGB' ler,
 • Üniversiteler,
 • Kamu kurumlarının eğitim birimleri,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,
 • Çalışanlara ücretsiz eğitim veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar tarafından verilebilir.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim ve herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Çalışanlara Verilecek İSG Eğitimleri Konu Başlıkları

1. Genel konular

  a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

  c) İşyeri temizliği ve düzeni,

  ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

  a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

  c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

  ç) İlkyardım

  d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkileninim

3. Teknik konular

  a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

  b) Elle kaldırma ve taşıma,

  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

  d) Ekranlı araçlarla çalışma,

  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

  f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

  g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

  ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

  h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

  ı) Tahliye ve kurtarma

4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

Düzenlenen işe başlama eğitimi, temel eğitim, bilgi yenileme eğitimi, ilave eğitim ve benzeri tüm eğitimler belgelendirilerek çalışanın özlük dosyasında saklanır. Hazırlanan eğitim katılım tutanağında eğitimin düzenlendiği yer ve tarih, katılımcıların adı, soyadı ve imzası, eğiticinin adı, soyadı ve imzası ile eğitimin konusu ve süresi yer alır.

Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer almalıdır.

Kaynak: İSGGM Yayınları

kamu ^^description^^ Kamu kurumları, işçi-memur veya işyerinin tehlike sınıfının ayrımı olmaksızın tüm çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimini aldırmak ile yükümlüdür. blog
Popüler Makaleler
Tarım Çalışanları İçin Hijyen

Tarım Çalışanları İçin Hijyen

115,646  0
Yüksekte Çalışma Ekipman Seçimi

Yüksekte Çalışma Ekipman Seçimi

113,670  0
Yüksekte Çalışma Temel Bilgiler

Yüksekte Çalışma Temel Bilgiler

100,358  0
İş Güvenliği Nedir ve İş Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

İş Güvenliği Nedir ve İş Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

99,223  0
İş Güvenliği Açısından Sakıncalı Komik Durumlar

İş Güvenliği Açısından Sakıncalı Komik Durumlar

97,584  0
Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması

Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması

94,903  0
İşyerinde Psikososyal Risk Etmenleri

İşyerinde Psikososyal Risk Etmenleri

91,852  0
Meslek Hastalıkları Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

Meslek Hastalıkları Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

86,505  0
Haftanın Afişi
İş Güvenliğinde Şans Güvenilir Bir Faktör Değildir
Haftanın Komik Durumu
İş güvenliğinde komik durumlar
Haftanın Sözü

"Güvenlik Kültürü Bir Davranış Biçimidir, Öğrenin ve Öğretin..."