Yapı İşlerinde İnşaat Öncesi Bilgiler, Görev ve Sorumluluklar

Yapı İşlerinde İnşaat Öncesi Bilgiler, Görev ve Sorumluluklar
167 0 | |inşaat

İnşaat  Öncesi Bilgiler

Vaziyet planlarının oluşturulması ve karşılaşılabilecek riskler ile alınacak tedbirlerin belirlenmesi süreçlerinde fayda sağlaması amacıyla aşağıda belirtilen hususlarla ilgili bilgiler temin edilecek ve bu bilgilere ekte yer verilecektir;

 • Arazi koşulları,
 • Çevredeki yerleşim,
 • Mevcut elektrik, su, ısıtma, doğal gaz, kanalizasyon vb. yer altı ve yerüstü hatları,
 • Mimari proje (Projenin büyüklüğü ve niteliğine göre, olası risklerin belirlenebilmesine uygun bir ölçek seçilecektir.),
 • Arsa/iş/bina sahibinden ve/veya kullanıcılarından alınacak bilgiler,
 • Sağlık ve güvenlik dosyası (Önceden tamamlanmış bir projede yeni bir yapı işinin (renovasyon(renovasyon yerine onarım kullanılabilir, Türkçe bir kullanım), restorasyon. tamirat, tadilat, bakım, onarım vb.) gerçekleştirilmesi durumunda istenecektir).

 

İnşaatta Vaziyet Planı

Aşağıda yer alan tüm unsurlar, iş sağlığı ve güvenliği açısından ayrı ayrı ve öncelikli olarak değerlendirmeye tabi tutulacak ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Örneğin; yemekhane ile atık alanlarının yan yana konumlandırılmaması bu aşamada göz önünde bulundurulacaktır.

Aşağıda belirtilen hususlar vaziyet plan(lar)ı üzerinde gösterilecektir.

 • Şantiye içi araç ve yaya yolları,
 • Sosyal tesisler (yemekhane, yatakhane, varsa sağlık birimi, dinlenme yerleri, duş ve tuvaletler vb.)
 • Depolar ve atık alanları,
 • Acil durumlarda toplanma alanları ve kaçış yolları,
 • Kaldırma araçlarının (kule vinç vb.) kullanılacağı ve iskelelerin kurulacağı yerler.

Vaziyet plan(lar)ı ekte yer alacak ve proje süresince gerekli hallerde mutlaka revize edilecektir.

Projenin büyüklüğü ve niteliğine göre, vaziyet planı üzerinde gösterilmesi gerekenlerin açık bir şekilde görüleceği uygun bir ölçek seçilecektir.

 

İnşaatta Sağlık ve Güvenlik Organizasyonu

Yapı İşlerinde Görev ve Sorumluluklar

Bu bölümde çalışan, işveren, alt işveren, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile ilgili görev ve sorumluluklara yer verilecektir. Ayrıca bu bölümde; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik koordinatörleri ve çalışan temsilcisine ait bilgiler ile görev ve sorumlulukları belirtilecektir.

Aşağıda belirtilen görev ve sorumluluklar mevzuat çerçevesinde belirlenmiş genel asgari hükümlerdir. Bu görev ve sorumluluklar haricinde, iş ve işyeri koşulları göz önünde bulundurularak detaylandırmalar yapılabilir.

Yapı İşlerinde İşverenin Görev ve Sorumlulukları
 • Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak,
 • Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 • İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
 • Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak,
 • Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak,
 • Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak,
 • Yapı alanının düzenli tutulmasını ve yeterli temizlikte olmasını sağlamak,
 • Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesini sağlamak,
 • Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesini sağlamak,
 • Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
 • Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları ayrılmasını ve bu alanların sınırlarının belirlenmesini sağlamak,
 • Tehlikeli malzemelerin kullanımı ile uzaklaştırılma koşullarının düzenlenmesini sağlamak,
 • Atık ve artıkların depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılmasını sağlamak,
 • Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre yeniden belirlenmesini sağlamak,
 • Alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar arasında işbirliğini sağlamak,
 • Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınmasını sağlamak,
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe ve uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun kişisel koruyucu donanımların bulundurulmasını ve çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlamak,
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin Ek-4’ünde belirtilen asgari şartları dikkate alarak uygun tedbirleri almak,
 • Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı, tespit ve talimatlarını dikkate almak.
 • Sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirmek,
 • Yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve güvenlik planını hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak,
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında bildirim yapılması gereken işlerde bildirimde bulunmak,

NOT: İş ve işyeri koşulları göz önünde bulundurularak görev ve sorumluluklar genişletilebilir.

 

Alt İşverenin Görev ve Sorumlulukları
 • Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak,
 • Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 • İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
 • Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak,
 • Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak,
 • Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak,
 • Yapı alanının düzenli tutulmasını ve yeterli temizlikte olmasını sağlamak,
 • Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesini sağlamak,
 • Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesini sağlamak,
 • Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
 • Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları ayrılmasını ve bu alanların sınırlarının belirlenmesini sağlamak,
 • Tehlikeli malzemelerin kullanımı ile uzaklaştırılma koşullarının düzenlenmesini sağlamak,
 • Atık ve artıkların depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılmasını sağlamak,
 • Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre yeniden belirlenmesini sağlamak,
 • Asıl işveren, diğer alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar ile işbirliği halinde çalışmak,
 • Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınmasını sağlamak,
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe ve uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun kişisel koruyucu donanımların bulundurulmasını ve çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlamak,
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin Ek-4’ünde belirtilen asgari şartları dikkate alarak uygun tedbirleri almak,
 • Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı, tespit ve talimatlarını dikkate alma,

NOT: İş ve işyeri koşulları göz önünde bulundurularak görev ve sorumluluklar genişletilebilir.

 

Kendi Nam ve Hesabına Çalışanların Görev ve Sorumlulukları
 • Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı ve talimatlarını dikkate almak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun çalışanların ve işverenlerin yükümlülüklerini düzenleyen 5 ve 19 uncu maddelerine,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun işbirliği, koordinasyon ve bilgilendirme hususları ile ilgili 23 üncü maddesine,
 • Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin “Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları” başlıklı Ek-4’üne,
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin “İş Ekipmanı ile İlgili Kurallar” başlıklı 6 ncı maddesine,
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin eklerinde belirtilen ilgili hükümlere,
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin işveren yükümlülüklerini içeren 5 inci maddesi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (ğ) bentleri ile 7 nci maddesine uygun olarak hareket etmek.

NOT: İş ve işyeri koşulları göz önünde bulundurularak görev ve sorumluluklar genişletilebilir.

 

Proje Sorumlusu Bilgileri, Görev ve Sorumlulukları

Proje Sorumlusu

Adı Soyadı: ..................

Mesleği: ...............

İletişim Bilgileri: ................

 

Görev ve Sorumluluklar

 • İşveren adına projenin hazırlanması, uygulanması ve uygulamanın kontrolünü yapmak,
 • Sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirmek,
 • Yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve güvenlik planını hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak,
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında bildirim yapılması gereken işlerde bildirimde bulunma
 • Yapı işinin, aynı anda veya birbiri ardına gerçekleşen farklı unsur ve aşamalarını planlamak amacıyla mimari, teknik ve organizasyonel konulara ilişkin karar alırken ve işin ya da iş aşamalarının tamamlanması için ilgili meslek disiplinindeki kriterler de dikkate alınarak gereken süreyi hesaplarken, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen risklerden korunma ilkelerini göz önünde bulundurmak.

NOT: Proje sorumlusu görevlendirilmesi halinde bu tablo planda yer alacaktır.

- İş ve işyeri koşulları göz önünde bulundurularak görev ve sorumluluklar genişletilebilir.

- Proje sorumlusu, işveren adına hareket etmek üzere görevlendirildiğinden, proje sorumlusunun görev ve sorumluluklarına, işveren tarafından verilen yetki ve imkan dahilinde işverenin görev ve sorumluluklarının da dahil olacağı unutulmamalıdır.

 

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü (Hazırlık Aşaması) Bilgileri, Görev ve Sorumlulukları

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü (Hazırlık Aşaması)

Adı Soyadı: ...........................

Mesleği: ........................

İletişim Bilgileri: ..............................

 

Görev ve Sorumluluklar

 • Yapı işinin, aynı anda veya birbiri ardına gerçekleşen farklı unsur ve aşamalarını planlamak amacıyla mimari, teknik ve organizasyonel konulara ilişkin karar alırken ve işin ya da iş aşamalarının tamamlanması için ilgili meslek disiplinindeki kriterler de dikkate alınarak gereken süreyi hesaplarken İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen risklerden korunma ilkelerini göz önünde bulundurulmasını koordine etmek,
 • Sağlık ve güvenlik planını hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak,
 • Proje süresince, birbirini takip eden veya daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınmak üzere sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren sağlık ve güvenlik dosyasını hazırlamak

 

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü (Uygulama Aşaması) Bilgileri, Görev ve Sorumlulukları

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü (Uygulama Aşaması)

Adı Soyadı: ...................

Mesleği: ................

İletişim Bilgileri: ............................

 

Görev ve Sorumluluklar

 • Aynı anda veya birbiri ardına yapılacak iş ve iş aşamalarının belirlendiği iş programlarının oluşturulması için teknik ve organizasyona yönelik kararların alınmasında ve işin ya da iş aşamalarının tamamlanması için ilgili meslek disiplinindeki kriterler de dikkate alınarak yapılacak süre hesabında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen risklerden korunma ilkelerinin göz önünde bulundurulmasını koordine etmek,
 • İşverenlerin gerekli tedbirleri uygulamasını ve gerektiğinde çalışanların ve kendi nam ve hesabına çalışanların korunmasını, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin işverenlerin yükümlülüklerini konu alan 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen prensiplerin istikrarlı bir şekilde uygulanmasını, sağlık ve güvenlik planının yapılmasının gerektiği durumlarda bu planın uygulanmasını koordine etmek,
 • Yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak sağlık ve güvenlik planında ve sağlık ve güvenlik dosyasında gerekli düzenlemeleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,
 • Aynı yapı alanında, işe sonradan katılanlar da dahil olmak üzere, işveren veya alt işverenler arasında organizasyonu sağlamak, iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak üzere işverenlerce yapılan çalışmaları koordine etmek, Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işverenler arası bilgi alış verişinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve gerekli hallerde kendi nam ve hesabına çalışan kişilerin de bu çalışmalarda yer almasını sağlamak,
 • Yapı işlerinde güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere yapılması gerekli kontrolleri koordine etmek,
 • İzin verilen kişiler dışındakilerin yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapmak.

 

Çalışan Temsilcilerinin Bilgileri, Görev ve Sorumlulukları

Çalışan Temsilcisi

Adı Soyadı: ............

Görevi: ....................

İletişim Bilgileri: ................

Görev ve Sorumluluklar: .....................

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılmak, çalışmaları izlemek, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını istemek, tekliflerde bulunmak ve benzeri konularda çalışanları temsil etmek. 

 

Çalışanların Görev ve Sorumlulukları Çalışanların Görev ve Sorumlulukları
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmeyecek şekilde çalışmak,
 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek,
 • Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak,
 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek,
 • Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak,
 • Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

NOT: İş ve işyeri koşulları göz önünde bulundurularak görev ve sorumluluklar genişletilebilir.

Daha detaylı bilgi için kaynak: İSGGM Yayınları

 

inşaat ^^description^^ Yapı işlerinde vaziyet planlarının oluşturulması ve karşılaşılabilecek riskler ile alınacak tedbirler belirlenmelidir. blog
Popüler Makaleler
İş Güvenliği Nedir ve İş Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

İş Güvenliği Nedir ve İş Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

55,700  0
Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması

Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması

54,812  0
Tarım Çalışanları İçin Hijyen

Tarım Çalışanları İçin Hijyen

54,670  0
Yüksekte Çalışma Ekipman Seçimi

Yüksekte Çalışma Ekipman Seçimi

54,656  0
İş Güvenliği Açısından Sakıncalı Komik Durumlar

İş Güvenliği Açısından Sakıncalı Komik Durumlar

54,645  0
Yüksekte Çalışma Temel Bilgiler

Yüksekte Çalışma Temel Bilgiler

42,167  0
İşyerinde Psikososyal Risk Etmenleri

İşyerinde Psikososyal Risk Etmenleri

41,460  0
Meslek Hastalıkları Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

Meslek Hastalıkları Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

41,360  0
Haftanın Afişi
Tehlikeli Malzemeyi Etiketlemeyi Unutma
Haftanın Komik Durumu
İş sağlığı ve güvenliği komik durumlar
Haftanın Sözü

Hayat değerlidir, dikkatli çalışın.